സിനിമ കാണുന്നതു താരതിന്നേ കണ്ണാന്‍ വേണ്ടിയോ ?

ഇന്നലെ ചില നടീ നടന്‍മാരെ വിലക്കി കൊണ്ടുള്ള വാര്‍ത്ത‍വന്നപോല്‍ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സംശയം ആണ്ണ്‍ ഇതു. ഒരു സംഘടനയുടെ  വക്താവ്  ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പറയുന്നതു കേട്ടു നടീ നടന്‍മാര്‍ ടി വീ പരു പാടിയില്‍ വന്നാല്‍ സിനിമ കാണാന്‍ ആളുകള്‍ തിയേറ്റരില്‍ വരുനത്‌ കുറയും എന്ന്. പ്രിയ സുഹുര്തെ ആര്‍കാണ് രണ്ടര മണികൂര്‍ ഈ താരങ്ങള്ലെ കണ്ണേടത് , കഥ ഇല്ലാത്ത സിനെമയിലെ താര മുഖം ആര്‍ക്കാണ്‌ വേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരികിച്ചാല്‍ നനായിരുന്നു. സിനിമ കാണുന്ന ഒരു വെക്തി എന്ന നിലയില്‍ ഒരു ന്ടന്റെയും സിനിമ ഞാന്‍ ആ വെക്തിയീ കണ്ടോണ്ടിരികാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം തിയേറ്റരില്‍ കാശു മുടകി കണ്ടിടുമില്ല ഇനി കാണാന്‍ ഞാന്‍ അഗ്രഹികുനുമില്ല. സമാന മനസ്തിടിദ്കാര്‍ ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസവും ഉണ്ട്.
താരതിനെയല്ലേ  അല്ല ജനം കാണുനതും കാണാന്‍ ആഗ്രഹികുനതും അവര്‍ അവതരിപിക്കുന  കഥാപാട്രങ്ങളെ ആണ് എന് മനസിലാകാന്‍ പൊലൂം കഴിവ് ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടാമാണോ ഈ സംഘടന എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകേണ്ടേ വരും. ചില അറിയപെടുന്ന  സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ  പരാജയ കാരാണം അവരില്‍ ആര് ടി വി  പരുപാടി അവതരിപിച്ചടു കൊണ്ട് ആണ്ഹു ഏന് വിശധീ കാരിച്ചാല്‍ നല്ലത് ആയിരുന്നു . ഏതെങ്കിലും ഒരു താരം അഭിനയിച്ചു എന്ന  കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടര മണികൂര്‍ എല്ലാവരും കാശു മുടകി ഇരുന്നു കണ്ടോളും ഏന്ന് വിചാരിച്ചു കാശു മുടകി പ്രദര്ഷിപികാന്‍ എടുക്കുന്നു നിങളുടെ വിഡ് തം മറയ്ക്കാന്‍ ഉള്ള തന്ത്രം മാത്രം ആണോ ഇതു?.തങ്ങള്‍ വിഡ്ഢഇ കള്‍ എന്ന  മലന് കിടനുള്ള തുപ്പല്‍ ആണോ ഇതു . മകെഉപ്  ഇടാതെയും രാജനികന്റ്റ് പല വേദികളിലും പ്രത്യക്ഷ പെടുന് നാം എല്ലാവരും കാണുന്നു എനിടും അദേഹത്തിന്‍റെ സിനിമകള്‍ വിജയിക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ ഈ പരുപാടിയുടെ ഭാഗംയിരുനെങ്ങില്‍ ഇതു എവിടെ സംബവികുമോ .ഈ സംഘടനയില്‍ ഒരു നല്ല പങ്ങും നിര്‍മാതാവ് ആണ് എന്തും ചിന്ദ്ധി ച്ചാല്‍ ഇവരൊക്കെ ആണോ മലയാള സിനിമയേ നയികുന്നത് എന്ന് തൊനി പോകും.അല്ലെങ്ങില്‍ നടന്മാരുടെ സാനിദ്യം കൊണ്ട് മാത്രം (കഥ ഇല്ലാതെ) വിജയിച്ഹ കുറച്ചു സിനിമയുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദീകരികുക  ആണെങ്ങില്‍ ഞാനും അതേ രീതിയില്‍ ഉള്ള സിനിമകള്‍ എഴുതി ചുളുവില്‍ ഒരു തിരകഥകിര്‍ത്ത്  ആകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും പറയുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

celluliod വിജയിപി ച്ചത് ഏതെങ്കിലും നടന്നെ കാണാന്‍ കയറിയ ജനങ്ങള്‍ ആയിരുന്നോ ? ഈ ടി വി പരുപാടി കണ്ടിട്ട് നല്ല എതെങ്ങളും സിനിമയ്ക്ക് പോകാത്ത എത്ര ശതമാനം ആളുകള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് ആധികാരികമായി പറയുവാന്‍ നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയുംമോ.
ശരാശരി നിലവാരം പൊള്ളും ഇല്ലാത്ത സിനെമാകുളുടെ പരാജയത്തിനു കാരണം ആര്‌ ആണ് ഏന് നിങ്ങള്‍ തന്നെ ചിനധിക്കു. നിങ്ങളില്‍ ആരുടെ എങ്കില്ലും വ്യ്കെതിപര്മായ വിദ്വേഷം ആരോടെങ്കില്ലും റെര്‍കുനെങ്കില്‍ തീര്തോല്ല് അതിന്നു ഈ രീതിയില്‍ ഉള്ള വ്യാഖ്യാന നല്‍കാതിരുന്നാല്‍ മതി. ഞങ്ങളും അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മാനുഷര്‍ അന്ന് എന്ഹു മനസിലാകിയാല്‍ കൊള്ളാമഎന്ന് വിനയപുരസ്കരം എവിടെ കുറിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: