അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടി പാട്ട്,. ഈ പാട്ട് മത്സര തില്ലേ വിജയി ആരാണ് !!!!!!!!!!

പ്രിയ സുഹുര്തുകളെ 
 
 കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളയി ടി വി വച്ചാൽ കാണുന്നത് ഗണേഷ് യാമിനി എനിവരുടെ കുടുംബ തര്കടിന്റെ വാർത്തകൾ ആണ് . ഇതിലും ഏറെ പ്രാധാന്യം അര്ഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ആണ് നമല്ല്ലേ കടന് പോയത്. കാൻസർ  മരുന് സംബധിച്ച കോടതി വിധി ആരും     ചര്ച്ചചെയ്നതു കണ്ടില്ല. പഞ്ചസാര, എലെക്ട്സിടി  എനിവയുടെ നിറകിൽ ഉണ്ടാകുന വർധന , നരേന്ദ്ര മോദി ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത സർകാരിഎടിഹിരെ വന്ന CIG , റിപ്പോർട്ട്‌ , കേരളിതിൽ ജനങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടിവെള പ്രശനം , വധ്യുതി പ്രധിസന്ധി എനീ കാര്യങ്ങൾ നില്നില്കുമ്പോൾ , ഭാര്യ ഭാർതാവിഎ തല്ലിയതും , ഭാരതാവ് ഭാര്യേ തല്ലിയ കഥയും നാണം തോന്നു ടി വി കാണാൻ. ഇവയിൽ എല്ലാം ഭേദം IPL ആണെന് തോന്നി പോകുന്നു. 
 
ഒരു നല്ല മന്ത്രിയേ കേരളിത്തിനു നഷ്ടപെട്ടു എനല്ലറെ എന്ത് നഷ്ടമാണ് ജനത്തിനു ഉണ്ടായതു. മുട്ടആടുകളെ കൂട്ടി ഇടപിച്ച് ചോര കുടിക്കുന്ന ചെനയ്കല്ലണോ നമുടെ മാദ്യമങ്ങൾ  .
 
ഗണേഷ് മോശകരനേൻ ആണെങ്ങിൽ അതു വളർത്തു ദോഷം കൊണ്ടാണ്ണ്‍ എന്ന് സമധികാൻ അദ്ധെഹടിന്റെ മഹാനായ പിതാവ് സമതികുവൊ .അദ്ദേഹം ഇത്ര മോശ കാരാൻ ആണെങ്ങിൽ അദേഹതെ പൊതു പ്രെവർനത്തിന് നെടുര്തം നല്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന അധെഹടിന്റെ പാർട്ടിയും , നേതാവും ആ തെറ്റ്എട്ടു പറഞ്ഞു പൊതു ജീവിതം നിർത്തി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ആ മകന്നെ നാനാകി സമൂഹടിനു മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ചങ്ങൂറ്റം കനികുമോ. ബഹുംന്യനെ കേവലം ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം തീർകആൻകഴിയാത്ത നിങ്ങൾ അന്നോ കോടി കണകിനു ജനങളുടെ പ്രേഷനഗല്ക് പര്ഹിഹാരം കാണാൻ പോകുനത്.   
 
യാമിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയ്ക് താല്പര്യം ഉള്ള പ്രതിപക്ഷം K . K  രമയ മര്നുവോ. അവിടെയും ആരു സ്ത്രീയുടെ കുടുംബ ജീവിതം അല്ലേ തകര്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാര്ടവിന്നെ ആരോക്കൊയോ ചേർന് കൊല പെടുതിയപോൾ ബഹുമാന്യരേ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നു. ചന്ദ്രശേകരൻ അതംഹത്യ ചെയ്തടാന്നു  ഏന് പോലും വാധികാൻ മടികില്ല എന്ന് തോനുന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലർ .
 
കുടുംബ പ്രശങ്ങൾ കുടുംബത തീരട്ടെ , പൊതു കാര്യങ്ങൾ പൊതു വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയടെ . ഞാൻ ഈ കുറുപ് എഴുതുമ്പോൾ അവർ തമിൾ ഉള്ള കാരാർ ആയീ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു എനിറ്റ്യും പിച്ചി മാന്തി എനുള്ള വാർത്തകഉം ആയി മറ്റൊരു കുടുംബം വരുനത്‌ വരെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: