ജോർജ് മാതൃക കേരളീ യ പ്രതീകം

മോദി മോഡൽ വികസന ആണ് എങ്കിൽ ജോർജ് മോഡൽ പുലഭ്യം ആണ് മലയാളികള് ഇന്നു    പല സ്ഥലഗളിലും പല ആളുകളിലും കാണുന്നതു.ഇതു തോനികാൻ കാരണം ചില്ലർ അവരുടെ സ്ഥാനം മറന്നു പ്രവര്ത്തികതു  സ്വയം നാണം കേടുകയആണ്  ഇവർ എന്ന്ഹു ഇവർ എന്തു കൊണ്ട് ചിന്തികുനില്ല ? അല്പന് അര്ഥം കിട്ടിഉയാൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുടപിടികും  എന്നാൽ പിടികുന്നത്  മുതുകുട ആണ് എങ്ങില്ലോ അതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കുറുപ് എഴുതിപിക്കുന്നതു . വായിൽ കിടക്കുന്ന നാക്ക് ആരെയും എന്തും പറയാനും,  പുലഭ്യം പറയാനും മാത്രമായി ഉപയോകിഗുക്കാൻ ഒരു വർഗം നമുടെ നാട്ടിൽ വളർന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . ഞാൻ ഇന ആൾ ആണ് , ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പേടിച്ചു കേട്ട് കോള്ളൂ  ഏന് വിചാരികുനവർ\ അവർ സ്വയം ഇല്ലാതെ ആകുകയാണ് എനു  മന്സ്ലിആകി ഇല്ലങ്ങളിൽ അവർ വിഡി യുടെ  സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന.  ആ  ലോകം അവരുടെ മാത്രമാണ് എനും അതിനു പുറത്തു ചിന്തികുന്നവരുടെ ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് മനസിൽ ആാകു മനുഷ്യ. എന്തും മോശമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾ സ്വയം ചെറുതവവുക ആണ് എന്ഹു മനസിൽ ആാകി ജീവിക്കാൻ സ്രെമിക്ക് …………………… അലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊതു വേദിയിൽ ഉടുമുണ്ട് ഉരിഞ്ഞു പോയവന്റെ അവസ്തയിൽ ആകും എന്ന് ഓർക്കുക . നിങ്ങളുടെ സ്തുതി പാടാകർ തന്നെ നിങ്ങല്ലേ പുചിക്കഉനു  ഏന് ഓര്ക്കു അലെങ്കിൻ പധനഅം  ഭീകരമാകും …………………………   
 
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: